Connect with us

rozaje.net

Planirali budžet od preko 6,3 miliona

Društvo

Planirali budžet od preko 6,3 miliona

Bu­džet Op­šti­ne Ro­ža­je za na­red­nu go­di­nu pla­ni­ran je na 6.375.000 eura, što je u od­no­su na te­ku­ću go­di­nu ma­nje za 130.000 eura. Na jav­noj ras­pra­vi o ovom do­ku­men­tu je re­če­no da je ura­đen na re­al­nim osno­va­ma te da se oče­ku­je nje­go­vo ostva­re­nje u pot­pu­no­sti. Se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za fi­nan­si­je Ar­min Mu­je­vić je ka­zao da će se bu­džet pu­ni­ti iz sop­stve­nih pri­ho­da u iz­no­su od 820.000 eura, za­tim od na­kna­da 2.090.000 eura, tran­sfe­ra i do­ta­ci­ja 3.100.000 eura od če­ga se iz Ega­li­za­co­nog fon­da pla­ni­ra pu­nje­nje od 2,6 mi­li­o­na eura, kao i 500.000 od tran­sfe­ra iz dr­žav­nog bu­dže­ta.

– Pla­ni­ra­li smo pri­hod od tak­si u iz­no­su od 70.000 eura, od pro­da­je imo­vi­ne 200.000 eura i od osta­lih pri­ho­da 95.000 eura – ka­zao je Mu­je­vić.

Na­cr­tom bu­dže­ta je pla­ni­ran utro­šak od 5.050.435,91 euro od če­ga će na bru­to za­ra­de upo­sle­nih iz­dvo­ji­ti 1.392.885,56 eura a za osta­la lič­na pri­ma­nja bi­će po­tro­še­no 62.000 eura. Mu­je­vić is­ti­če da je za tran­sfe­re in­sti­tu­ci­ja­ma, po­je­din­ci­ma i NVO sek­to­ru opre­di­je­lje­no 1.379.950,35 eura, na ka­ma­te ide 206.000, sub­ven­ci­je 100.000, ras­ho­de za ma­te­ri­jal 171.900 eura, dok će za teh­no­lo­ški vi­šak za­po­sle­nih bi­ti iz­dvo­je­no 100.000 eura.

Pre­ma pla­no­vi­ma lo­kal­ne upra­ve, ka­pi­tal­ni dio bu­dže­ta će iz­no­si­ti 1,3 mi­li­o­na eura.

Pred­sjed­nik op­šti­ne Ejup Nur­ko­vić sma­tra da je bu­džet re­al­no ostva­rim s ob­zi­rom na to da su bu­džet­ska sred­stva za te­ku­ću go­di­nu ostva­re­na u zna­čaj­nom pro­cen­tu.

– Va­žno je to što će bu­džet za na­red­nu go­di­nu bi­ti ostva­ren iz re­dov­nih pri­ho­da lo­kal­ne upra­ve i do­ta­ci­ja dr­ža­ve, te da nas ra­du­je što ni­smo pla­ni­ra­li no­va kre­dit­na za­du­že­nja. Vje­ru­je­mo da će­mo uz ka­pi­tal­ni bu­džet, od po­mo­ći Vla­de i do­na­to­ra us­pje­ti da re­a­li­zu­je­mo za­nač­jne in­ve­sti­ci­je, kao i da će­mo pla­ni­ra­nim bu­dže­tom us­pje­ti da obez­bi­je­di­mo ne­sme­ta­no funk­ci­o­ni­sa­nje lo­kal­ne upra­ve, pred­u­ze­ća i jav­nih usta­no­va, što nam je bio cilj pri­li­kom pla­ni­ra­nja – ka­zao je Nur­ko­vić.
On je ape­lo­vao na di­rek­to­re jav­nih usta­no­va ko­je su tra­ži­le da im se po­ve­ća­ju iz­dva­ja­nja za rad da sa­mi obez­bi­je­de dio pri­ho­da.

Uče­sni­ci ras­pra­ve su uglav­nom za­do­volj­ni ti­me da je bu­džet pla­ni­ran na re­al­nim osno­va­ma što je, ka­ko su na­gla­si­li, ga­ran­ci­ja da će ovaj do­ku­ment bi­ti u pot­pu­no­sti ostva­ren.

Dan

To Top