Connect with us

rozaje.net

Sjednice zakazuju, a kvorum nemaju

Politika

Sjednice zakazuju, a kvorum nemaju

Predsjednik SO Rožaje Husein Kurtagić za danas je zakazao sjednicu lokalnog parlamenta na kojoj će se razmatrati nekoliko tema od značaja za rad lokalne zajednice. Na dnevnom redu su, između ostalog, završni račun budžeta opštine za prošlu godinu, potom predlog odluke o zaradama lokalnih funkcionera i lokalnih službenika i namještenika, te imenovanje direktora JU ,,Dnevni centar”, kao i još nekoliko odluka iz nadležnosti SO. Sudeći po najavama opozicije da nastavljaju s bojkotom, sjednica lokalnog parlamenta neće biti održana zbog nedostatka kvoruma, budući da Bošnjačka stranka ima manje od polovine odbornika u SO.

Poslednja sjednica SO je održana u julu kada su opozicioni odbornici DPS-a, SD-a, SDP-a i BDZ-a napustili sjednicu s obrazloženjem da Bošnjačka stranka koja od kraja 2016. godine, kada je raskinula koaliciju sa SDP-om, nelegitimno vrši vlast, jer nema većinu za donošenje odluka u skupštini. Nakon toga, održano je nekoliko sastanaka vlasti i opozicije na kojima su opozicioni predstavnici tražili formiranje nove koalicije, ali i tražili da se ispune pojedini zahtjevi na šta vlast nije pristala, te nisu stečeni uslovi za njihov povratak u skupštinske klupe. Iako je, prema izjavama predstavnika opozicije datim Radiju ,,Rožaje’’, izvjesno da oni nemaju namjeru da se pojave na današnjem zasjedanju, lokalna vlast je ovu sjednicu zakazala samo da bi ispoštovala zakonske obaveze.Poslednji sastanak vlasti i opozicije održan je 22. novembra, kada su razgovarali o prevazilaženju političkih problema, ali je opozicija odbila predlog BS da ih podrže do proljeća kada im ističe mandat. Kazali su da time ništa ne dobijaju. Opozicija je, međutim, tražila od vlasti da definiše jasan status u SO i da objasni način na koji su trošili budžetska sredstva u prošloj godini, budući da još nije usvojen završni račun. Predstavnici opozicije su radiju ,,Rožaje” potvrdili da neće prisustvovati današnjem zasjedanju, dok ih je Kurtagić pozvao na dijalog. On je kazao da su održali više sastanaka s opozicijom, ali da nije bilo dogovora.

-I pored toga, mi očekujemo da ćemo imati razumijevanje opozicije da ovaj skupštinski saziv završi svoj rad do kraja mandata – kazao je Kurtagić.
Predsjednik OO DPS-a Bećir Kalač rekao je da su s vrhom lokalne vlasti dogovorili nekoliko rješenja na sjednicama koje su sami inicirali, a koja vrh Bošnjačke strake na čelu sa predsjednikom opštine Ejupom Nurkovićem nijesu ispoštovao.

-Mi nismo tražili nijedno funkcionersko mjesto, sem da tridesetak radnika lokalne uprave, koji su članovi naše partije, a koje je Bošnjačka stranka ostavila bez posla vrate na njihova radna mjesta. Nažalost, poslije našeg razgovora Bošnjačka stranka je raspisala 32 oglasa za prijem blizu 60 radnika, naravno svojih pristalica.Zbog toga mi ne vidimo nijedan razlog da prisustvujemo lokalnom parlamentu. Smatramo da ovim ne radimo nista loše, niti smo protiv lokalne zajednice i građana već se borimo da unaprijedimo rad i životni standard stanovništva.Smatramo nekorektnim odnos lokalne vlasti prema pristalicama DPS-a i ne želimo da na ovakav način idemo dalje s BS-om pa zato nećemo prisustvovati sjednici skupštine – kazao je Kalač Radiju „Ro­ža­je”.

Ka­ko je na­ja­vio Fa­ruk Ago­vić, pred­sjed­nik OO SDP-a, sjed­ni­ca SO ne­će mo­ći da se odr­ži pa će pred­sjed­nik op­šti­ne mo­ra­ti da uve­de pri­vre­me­ne mje­re fi­nan­si­ra­nja.
-Mi ni­smo pri­su­stvo­va­li po­sled­njem za­sje­da­nju SO, jer BS ne­ma ve­ći­nu za od­lu­či­va­nje. Či­ta­va opo­zi­ci­ja je u ne­ko­li­ko na­vra­ta tra­ži­la od BS da for­mi­ra ve­ći­nu, ali to ni­je ima­lo re­zul­ta­ta. Još ni­smo do­bi­li ma­te­ri­ja­le za sjed­ni­cu, a uko­li­ko BS u me­đu­vre­me­nu sklo­pi ne­ki ko­a­li­ci­o­ni spo­ra­zum, mi će­mo na sjed­ni­ci na­šeg pred­sjed­ni­štva do­ni­je­ti od­lu­ku o da­ljem uče­šću u ra­du lo­kal­nog par­la­men­ta- ka­zao je Ago­vić.Pred­sjed­nik OO BDZ i od­bor­nik u SO Ha­zbi­ja Ka­lač ka­zao je za ,,Dan’’ da ne­će pri­su­stvo­va­ti sjed­ni­ci zbog to­ga što ne­ma in­for­ma­ci­ju da je for­mi­ra­na par­la­men­tar­na ve­ći­na.

-Pre­ma sa­da­šnjem sta­nju, is­po­sta­vlja se da ne po­sto­ji ti­tu­lar od­go­vor­no­sti, a to je neo­dr­ži­vo. Dok se sta­nje ne vra­ti u za­kon­ski okvir, BDZ ne­će pri­su­stvo­va­ti sjed­nic­ma lo­kal­nog par­la­men­ta – ka­zao je Ka­lač.

Ni So­ci­jal­de­mo­kra­te ne do­la­ze

So­ci­jal­de­mo­kra­te is­ti­ču da su do­bi­li po­ziv, ali da ne pla­ni­ra­ju da pri­su­stvu­ju sjed­ni­ci.
-Mi smo u ve­li­kom po­li­tič­kom pro­ble­mu, jer je pro­pa­lo ne­ko­li­ko po­ku­ša­ja da ri­je­ši­mo po­li­tič­ku si­tu­a­ci­ju u lo­kal­nom par­la­men­tu. Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, BS još ni­je po­sti­gla do­go­vor o skla­pa­nja ko­a­li­ci­je s ne­kom opo­zi­ci­o­nom par­ti­jom, pa sto­ga ne­će­mo do dalj­njeg uče­stvo­va­ti u ra­du ove in­sti­tu­ci­je – ka­zao je Esad Plu­nac lo­kal­nom Ra­di­ju.

Pepić tvrdi da je ne ucjenjuju

Predstavnici pojedinih opozicionih partija tvrde da se pojedinci iz Bošnjačke stranke mjesecima bave političkom korupcijom, vršeći pritisak na jednog od dva odbornika SDP-a da prisustvuje sjednicama i da podrži njihove odluke nebili obezbijedili kvorum za odlučivanje. Oni su kazali za ,,Dan’’ da imaju informacije da Nevzeta Pepić, odbornica SDP-a čijeg brata je Bošnjačka stranka ranije zaposlila u organima lokalne uprave, trpi ucjene iz vrha BS-a na čelu sa predsjednikom opštine Ejupom Nurkovićem. Nurković je odbacio ove tvrdnje ističući da su te informacije izmišljene. Pepićeva je takođe odbacila tvrdnje da je ucjenjivana, ističući da su to samo glasine. Iz SDP-a je ranije potvrđeno ,,Danu’’ da su Pepićevoj upućivane SMS poruke sa elementima ucjene, zbog čega su bili spremni da ovaj vid političke korupcije prijave tužilaštvu o čemu je nedavno pisao ’’Dan’’. Međutim, predsjednik OO SDP-a Faruk Agović juče je kazao da nema ovakve informacije, uz tvrdnju da Pepićeva ostaje dosledna stavovima SDP-a. On je kazao da su iz BS-a tražili podršku od SDP-a, ali su od toga odustali nakon teksta u ,,Danu’’.

To Top